ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Видеокамерите често се използват като средство за наблюдение на определена зона. Свързани са със записващо устройство и имат за цел превенция от кражба. Новите системи, обаче използват вече и т.нар. видео анализ, чрез който може да се контролира трафика на автомобили, потока от хора, да се разчитат автомобилни номера и др.
Видеонаблюдението е познато още от 1942 година, когато в Германия е инсталирана първата система, единствено работеща в реално време. От тогава до сега видеонаблюдението е претърпяло рекордни промени, които дават все по-прецизни резултати при контрола и сигурността на ползващите я.

Изграждаме вашето видеонаблюдение – стъпка по стъпка

Важно условие, за да бъде вашето видеонаблюдение, съобразено с конкретните нужди и изисквания е то да бъде изградено на базата на детайлизиран процес, през който ние ще ви водим, като съобразим вашите изисквания с възможностите на системата.

Първа стъпка:

Оглед на обекта/мястото/, на който ще се изгражда системата - това дава на нас информация относно спецификата на помещенията, вашите желания и възможностите на системата, за да бъдем максимално прецизни в офертата.

1
Втора стъпка:

Изготвяне на детайлна оферта, която може да включва: остойностяване на самата апаратура, допълнителни материали, монтажни дейности, окабеляване и инженерингова дейност по настройка и оживяване на самата система. Офертата съдържа и гаранционен срок, наличност на апаратурата, срок на доставка и изпълнение на системата.

2
Трета стъпка:

Приемане на офертата от ваша страна или отговор на възникнали въпроси и корекция на предложението.

3
Четвърта стъпка:

Изграждане , настройка и пуск на системата - този етап понякога е разделен на две части. Първа част окабеляване, втора - монтиране на оборудването и пуск. Разделянето се налага обикновено при изграждането на изцяло нови помещения, където окабеляването не е повърхностно.

4
Пета стъпка:

Приемане на системата от вас. Предаването се извършва с приемо-предавателен протокол, в който са описани всички извършени дейности, използваната апаратура и съответно всички изменения (ако има такива), които не са били отразени в офертата.

5